ផ្តល់ជូនពិសេស


កម្មវិធីពិសេស

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេស

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេស

រំលស់សុទ្ធមិនបង់ប្រាក់ប្រាតិភោគដំបូង និង ផ្តល់ជូនស្លាកលេខធម្មតា

ដើម្បីដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង សូមផ្តល់ជូននូវ

កម្មវិធីពិសេសដូចខាងក្រោម៖

១. ការផ្តល់ជូនពិសេស

_ផ្តល់ជូនដោយរំលស់សុទ្ធមិនបង់ប្រាក់ប្រាតិភោគដំបូង និងផ្តល់ស្លាកលេខធម្មតាសំរាប់អតិថិជនរំលស់ម៉ូតូ

២- សុពលភាពកម្មវិធីពិសេស៖

_អតិថិជនដែលរំលស់ម៉ូតូនៅចន្លោះថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

៣- លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន៖

_ផ្តល់ជូនគ្រប់អតិថិជនដែលបង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទនៅ ក្រុមហ៊ុន លីហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

៤- លី ហួរ លីស៊ីង សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេសនេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ សូមអរគុណ!

ដៃគូបញ្ចុះតម្លៃ