សេវាជួលរថយន្ត


សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន (ជនជាតិខ្មែរ)

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈឯកត្តជន (ជនជាតិខ្មែរ) រួមមាន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • សៀវភៅគ្រួសារ 
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • រូបថត រូបថត * (៣ សន្លឹ)

    👉 សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ និងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

    👉 សម្រាប់អ្នករកស៊ី សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ ប័ណ្ណប៉ាតង់អាជីវកម្ម និងឯកសារប្រាក់ចំណេញ ខែ ចុងក្រោយ

សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន (ជនជាតិបរទេស)

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន (ជនជាតិបរទេស) រួមមាន៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • លិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើម (ករណីគ្មានអ្នកធានាជាជនជាតិខ្មែរ)
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • រូបថត រូបថត * (៣ សន្លឹ)

សម្រាប់អតិថិជនក្រុមហ៊ុន

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនរួមមាន៖

 • ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (បុគ្គលតំណាងក្រុមហ៊ុន)
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • រូបថត * (៣ សន្លឹ)