សេវាជួលរថយន្ត


+​ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន (ជនជាតិខ្មែរ)

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈឯកត្តជន (ជនជាតិខ្មែរ) រួមមាន៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, សៀវភៅគ្រួសារប្លង់ផ្ទះ/ដី, ប័ណ្ណបើកបរ, រូបថត រូបថត * (៣ សន្លឹ)

#សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ និងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

#សម្រាប់អ្នករកស៊ី សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ ប័ណ្ណប៉ាតង់អាជីវកម្ម និងឯកសារប្រាក់ចំណេញ ខែ ចុងក្រោយ

+ សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន (ជនជាតិបរទេស)

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈឯកត្តជន (ជនជាតិបរទេស) រួមមាន៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើម (ករណីគ្មានអ្នកធានាជាជនជាតិខ្មែរ),

ប័ណ្ណបើកបរ, រូបថត រូបថត * (៣ សន្លឹ)

+ សម្រាប់អតិថិជនក្រុមហ៊ុន

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនរួមមាន៖ ប័ណ្ណប៉ាតង់, អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (បុគ្គលតំណាងក្រុមហ៊ុន),ប័ណ្ណបើកបរ, រូបថត * (៣ សន្លឹ)