សេវារំលស់យានយន្ត


ជាមួយសេវារំលស់យានយន្តរបស់ លី ហួរ លីស៊ីង អតិថិជននឹងពុំចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ទិញយានយន្តនោះទេ ដោយគ្រាន់តែមានប្រាក់ចាប់ពី ១០% បង់ដំបូងសម្រាប់ម៉ូតូ និង ចាប់ពី ២០% បង់ដំបូងសម្រាប់រថយន្ត​ នោះអតិថិជននឹងទទួលបានយានយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងសេវា ២៥ ខេត្ត/ក្រុង ត្រឹមតែ ២ថ្ងៃ តែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីឯកសារផ្តល់ជូនបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់។

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការបង់រំលស់រថយន្ត

 • រយៈពេល ៥ឆ្នាំ
 • បង់ដំបូង ២០% ឬអាស្រ័យលើការចរចា 
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • រូបថត * (៣ សន្លឹ)

​​​    👉 សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ និងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

    👉 សម្រាប់អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម សូមភ្ជាប់បន្ថែម ប័ណ្ណប៉ាតង់អាជីវកម្ម និងឯកសារប្រាក់ចំណេញ ខែ ចុងក្រោយ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូ

 • រយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • បង់ដំបូង ១០% ឬអាស្រ័យលើការចរចា
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • រូបថត * (៣ សន្លឹ)

​    👉 សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ និងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

    👉 សម្រាប់អ្នករកស៊ី សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ ប័ណ្ណប៉ាតង់អាជីវកម្ម និងឯកសារប្រាក់ចំណេញ ខែ ចុងក្រោយ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការបង់រំលស់ម៉ូតូកង់បី

 • រយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • បង់ដំបូង ៣០% ឬអាស្រ័យលើការចរចា
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • រូបថត រូបថត * (៣ សន្លឹ)

    👉 សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ និងលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

    👉 សម្រាប់អ្នករកស៊ី សូមភ្ជាប់បន្ថែមប័ណ្ណប៉ាតង់អាជីវកម្ម និងឯកសារប្រាក់ចំណេញ ខែ ចុងក្រោយ