ទំនាក់ទំនង

LY HOUR LEASING PLC

Address: #243-244, St.598, Group 10, Phum Toul Kork,

Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia

Phone: +855 23 900 778

Email: info@lyhourleasing.com

Website: www.lyhourleasing.com